+36 1 486 3660 | info@vmgsuli.hu | OM: 035234
1085 Budapest, Horánszky u. 11.
Szakaszvizsga
Home

Szakaszvizsga_tt

Szakaszvizsga követelmények tantárgyanként - 2023/24-es tanév

Korábbi szakaszvizsga feladatsorok

Általános információk a szakaszvizsgáról

1. A vizsga fajtája, célja
A gimnázium valamennyi tanulója számára kötelező a helyi szakaszvizsga letétele. A szakaszvizsga célja az, hogy a tanuló az érettségi vizsgához hasonló vizsgahelyzetben adjon számot arról, milyen mértékben sajátította el a helyi tantervben a továbbhaladás feltételeként megfogalmazott kompetenciákat, a felkészülés során az rendszerezze tudását és ismételje át a tanultakat.

 

2. Vizsgaforma

 • szóbeli vizsga előre megadott tételek vagy témakörök alapján
 • írásbeli vizsga előre megadott tananyagkijelölés alapján
 • gyakorlati vizsga előre megadott feltételek szerint

 

3. Vizsgatárgyak

A tanulóknak kötelező helyi szakaszvizsgát tenni az alábbiak szerint:

 • a 9. évfolyam végén: magyar nyelvtanból és matematikából írásbeli vizsga
 • a 10. évfolyam végén: történelemből és egy idegen nyelvből (a tanuló választása szerint, a két tanult nyelv egyikéből, kivéve a NYEK osztályokat, akik az angol nyelvet nem választhatják).
 • a 11. évfolyam végén: magyar nyelv és irodalomból, valamint az osztály profiljának megfelelő tantárgyból:
  • drámatagozatosok: dráma és színjátszás tantárgyból
  • élsportolói tagozatosok: sportelméletből
  • a vizuális kommunikáció profilú osztály tanulói: mozgóképkultúra és vizuális ábrázolás tantárgyból
  • a természettudományos osztály tanulói: valamely aktuálisan tanult természettudományos tantárgyból (a szakaszvizsga kiváltható projektmunkával)
  • az általános tantervű osztály tanulói az általuk emelt szinten tanult természettudományi tantárgyból, emelt informatikából, vagy abból az idegen nyelvből, amelyből a 10. évfolyamban nem vizsgázott

A helyi szakaszvizsga tematikáját minden év október 15–30. között ismertetni kell a tanulókkal és közzé kell tenni az iskola honlapján.

 

4. A szakaszvizsgák részei

5. Vizsgaidőszakok

A tanév helyi rendjében meghatározott időpontban, a tanév második félévében.

 

6. Jelentkezés a vizsgákra

A helyi szakaszvizsgára jelentkezni kizárólag a választott idegen nyelvből, informatikából és természettudományi tantárgyból kell, a jelentkezés határideje minden tanév második félévének első hete.

 

7. A helyi szakaszvizsgán nyújtott teljesítmény minősítése

A vizsgázó írásbeli és szóbeli teljesítményét a lehetséges összpontszám százalékában határozzuk meg.
Az írásbeli minden tantárgyból 60%-át, míg a szóbeli 40 %-át adja a kapható pontoknak.
Matematikából és magyar nyelvtanból az írásbeli vizsga alapján kap osztályzatot a vizsgázó.
A vizsgázónak az írásbeli és a szóbeli vizsgán egyaránt legalább 30%-ot kell teljesítenie ahhoz, hogy a vizsgatárgyból legalább elégséges osztályzatot kapjon. Dráma és színjátszás tantárgyból a szakaszvizsga gyakorlati része a kreatív színházi gyakorlat tantárgyban kerül beszámításra. Amennyiben az esszéfeladat, vagy a szóbeli felelet tartalmi szempontból 0 pontot ér, akkor az adott vizsgarész összpontszáma is 0.
Amennyiben valamelyik vizsgarész nem éri el a 30 %-ot, a vizsga értékelése elégtelen, a sikeres vizsgarész témazáró értékű érdemjegyként a diák kérésére bekerülhet az elektronikus naplóba.

Az osztályzatokat az alábbi skála alapján alakítjuk ki:

   • 0 – 29 % → 1
   • 30 – 49% → 2
   • 50 – 69 % → 3
   • 70 – 84% → 4
   • 85 – 100% → 5

 

7. A vizsga leírása
A helyi szakaszvizsga az adott tantárgy érettségi vizsgaleírásának megfelelően írásbeli, szóbeli illetve gyakorlati részből áll. Ez alól kivételt képez a matematika és magyar nyelv, ahol csak írásbeli, az informatika, ahol szóbeli és gyakorlati, és a sportelmélet, amiből pedig írásbeli és szóbeli vizsga van. A szakaszvizsgán póttétel húzása nem lehetséges.
A helyi szakaszvizsga feladattípusait az érettségin is előforduló feladattípusok közül válogatjuk.

 

8. A vizsga helye a gimnáziumunkban való tanulás rendszerében
a) A szakaszvizsgán elért eredmény (érdemjegy) bekerül az e-naplóba szöveges értékelés formájában, és az év végi osztályzatba súlyozottan számít bele, annak egyharmad részét adja.
b) Az élsportolói osztályok sportelmélet-szakaszvizsgája önálló osztályzatként jelenik meg a bizonyítványban, és eredményes teljesítése a tanuló továbbhaladásának feltétele.

Lásd még.